廊坊市第四小学

第 一 批 异 形 词 整 理 表

浏览数:234

第 一 批 异 形 词 整 理 表

第一批异形词整理表
A

按捺—按纳   ànnà

按语—案语   ànyǔ

B

百废俱兴—百废具兴   bǎifèi-jùxīng

百叶窗—百页窗   bǎiyèchuāng

斑白—班白、颁白   bānbái

斑驳—班驳   bānbó

孢子—胞子   bāozǐ

保镖—保镳   bǎobiāo

保姆—保母、褓姆   bǎomǔ

辈分—辈份   bèifèn

本分—本份   běnfèn

笔画—笔划   bǐhuà

毕恭毕敬—必恭必敬   bìgōng-bìjìng

编者按—编者案   biānzhě’àn

扁豆—萹豆、稨豆、藊豆   biǎndòu

标志—标识   biāozhì

鬓角—鬓脚   bìnjiǎo

秉承—禀承   bǐngchéng

补丁—补靪、补钉   bǔding

C

参与—参预   cānyù

惨淡—惨澹   cǎndàn

差池—差迟   chāchí

掺和—搀和   chānhuo   ①

掺假—搀假   chānjiǎ

掺杂—搀杂   chānzá

铲除—刬除   chǎnchú

徜徉—倘佯   chángyáng

车厢—车箱   chēxiāng

彻底—澈底   chèdǐ

沉思—沈思   chénsī   ②

称心—趁心   chènxīn

成分—成份   chéngfèn

澄澈—澄彻   chéngchè

侈靡—侈糜   chǐmí

筹划—筹画   chóuhuà

筹码—筹马   chóumǎ

踌躇—踌蹰   chóuchú

出谋划策—出谋画策   chūmóu-huàcè

喘吁吁—喘嘘嘘   chuǎnxūxū

瓷器—磁器   cíqì

赐予—赐与   cìyǔ

粗鲁—粗卤   cūlǔ

D

搭档—搭当、搭挡   dādàng

搭讪—搭赸、答讪   dāshàn

答复—答覆   dáfù

戴孝—带孝   dàixiào

担心—耽心   dānxīn

担忧—耽忧   dānyōu

耽搁—担搁   dānge

淡泊—澹泊   dànbó

淡然—澹然   dànrán

倒霉—倒楣   dǎoméi

低回—低徊   dīhuí   ③

凋敝—雕敝、雕弊   diāobì   ④

凋零—雕零   diāolíng

凋落—雕落   diāoluò

凋谢—雕谢   diāoxiè

跌宕—跌荡   diēdàng

跌跤—跌交   diējiāo

喋血—蹀血   diéxuè

叮咛—丁宁   dīngníng

订单—定单   dìngdān  

订户—定户   dìnghù

订婚—定婚   dìnghūn

订货—定货   dìnghuò

订阅—定阅   dìngyuè

斗拱—枓拱、枓栱   dǒugǒng

逗留—逗遛   dòuliú

逗趣儿—斗趣儿   dòuqùr

独角戏—独脚戏   dújiǎoxì

端午—端五   duānwǔ

E

二黄—二簧   èrhuáng

二心—贰心   èrxīn

F

发酵—酦酵   fājiào

发人深省—发人深醒   fārén-shēnxǐng

繁衍—蕃衍   fányǎn

吩咐—分付   fēnfù

分量—份量   fènliàng

分内—份内   fènnèi

分外—份外   fènwài

分子—份子   fènzǐ   ⑥

愤愤—忿忿   fènfèn

丰富多彩—丰富多采   fēngfù-duōcǎi

风瘫—疯瘫   fēngtān

疯癫—疯颠   fēngdiān

锋芒—锋铓   fēngmáng

服侍—伏侍、服事   fúshi

服输—伏输   fúshū

服罪—伏罪   fúzuì

负隅顽抗—负嵎顽抗   fùyú-wánkàng

附会—傅会   fùhuì

复信—覆信   fùxìn

覆辙—复辙   fùzhé

G

干预—干与   gānyù

告诫—告戒   gàojiè

耿直—梗直、鲠直   gěngzhí

恭维—恭惟   gōngwei

勾画—勾划   gōuhuà

勾连—勾联   gōulián

孤苦伶仃—孤苦零丁   gūkǔ-língdīng

辜负—孤负   gūfù

古董—骨董   gǔdǒng

股份—股分   gǔfèn

骨瘦如柴—骨瘦如豺   gǔshòu-rúchái

关联—关连   guānlián

光彩—光采   guāngcǎi

归根结底—归根结柢   guīgēn-jiédǐ

规诫—规戒   guījiè

鬼哭狼嚎—鬼哭狼嗥   guǐkū-lángháo

过分—过份   guòfèn

H

蛤蟆—虾蟆   háma

含糊—含胡   hánhu

含蓄—涵蓄   hánxù

寒碜—寒伧   hánchen

喝彩—喝采   hècǎi

喝倒彩—喝倒采   hèdàocǎi

轰动—哄动   hōngdòng

弘扬 —宏扬   hóngyáng

红彤彤—红通通   hóngtōngtōng

宏论—弘论   hónglùn

宏图—弘图、鸿图   hóngtú

宏愿—弘愿   hóngyuàn

宏旨—弘旨   hóngzhǐ

洪福—鸿福   hóngfú

狐臭—胡臭   húchòu

蝴蝶—胡蝶   húdié

糊涂—胡涂   hútu

琥珀—虎魄   hǔpò

花招—花着   huāzhāo

划拳—豁拳、搳拳   huáquán

恍惚—恍忽   huǎnghū

辉映—晖映   huīyìng

溃脓—殨脓   huìnóng(“殨”的简体)

浑水摸鱼—混水摸鱼   húnshuǐ-mōyú

伙伴—火伴   huǒbàn

J

机灵—机伶   jīling

激愤—激忿   jīfèn

计划—计画   jìhuà

纪念—记念   jìniàn

寄予—寄与   jìyǔ

夹克—茄克   jiākè

嘉宾—佳宾   jiābīn

驾驭—驾御   jiàyù

架势—架式   jiàshi

嫁妆—嫁装   jiàzhuang

简练—简炼   jiǎnliàn

骄奢淫逸—骄奢淫佚   jiāoshē-yínyì

角门—脚门   jiǎomén

狡猾—狡滑   jiǎohuá

脚跟—脚根   jiǎogēn

叫花子—叫化子   jiàohuāzi

精彩—精采   jīngcǎi

纠合—鸠合   jiūhé

纠集—鸠集   jiūjí

就座—就坐   jiùzuò

角色—脚色   juésè

K

克期—刻期   kèqī

克日—刻日   kèrì

刻画—刻划   kèhuà

阔佬—阔老   kuòlǎo

L

褴褛—蓝缕   lánlǚ

烂漫—烂缦、烂熳   lànmàn

狼藉—狼籍   lángjí

榔头—狼头、头   lángtou

累赘—累坠   léizhui

黧黑—黎黑   líhēi

连贯—联贯   liánguàn

连接—联接   liánjiē

连绵—联绵   liánmián   ⑦

连缀—联缀   liánzhuì

联结—连结   liánjié

联袂—连袂   liánmèi

联翩—连翩   liánpiān

踉跄—踉蹡   liàngqiàng

嘹亮—嘹喨   liáoliàng

缭乱—撩乱   liáoluàn

伶仃—零丁   língdīng

囹圄—囹圉   língyǔ

溜达—蹓跶   liūda

流连—留连   liúlián

喽啰—喽罗、偻   lóuluó

鲁莽—卤莽   lǔmǎng

录像—录象、录相   lùxiàng

络腮胡子—落腮胡子   luòsāi-húzi

落寞—落漠、落莫   luòmò

M

麻痹—痲痹   mábì

麻风—痲风   máfēng

麻疹—痲疹   mázhěn

马蜂—蚂蜂   mǎfēng

马虎—马糊   mǎhu

门槛—门坎   ménkǎn

靡费—糜费   mífèi

绵连—绵联   miánlián

腼腆—䩄觍   miǎntiǎn

模仿—摹仿   mófǎng

模糊—模胡   móhu

模拟—摹拟   mónǐ

摹写—模写   móxiě

摩擦—磨擦   mócā

摩拳擦掌—磨拳擦掌
  móquán-cāzhǎng

磨难—魔难   mónàn

脉脉—眽眽   mòmò

谋划—谋画   móuhuà

N

那么—那末   nàme

内讧—内哄   nèihòng

凝练—凝炼   níngliàn

牛仔裤—牛崽裤   niúzǎikù

纽扣—钮扣   niǔkòu

P

扒手—掱手 páshǒu

盘根错节—蟠根错节   pángēn-cuòjié

盘踞—盘据、蟠踞、蟠据   pánjù

盘曲—蟠曲   pánqū

盘陀—盘陁 pántuó

磐石—盘石、蟠石   pánshí

蹒跚—盘跚   pánshān

彷徨—旁皇   pánghuáng

披星戴月—披星带月   pīxīng-dàiyuè

疲沓—疲塌   píta

漂泊—飘泊   piāobó

漂流—飘流   piāoliú

飘零—漂零   piāolíng

飘摇—飘飖   piāoyáo

凭空—平空   píngkōng

Q

牵连—牵联   qiānlián

憔悴—蕉萃   qiáocuì

清澈—清彻   qīngchè

情愫—情素   qíngsù

拳拳—惓惓   quánquán

劝诫—劝戒   quànjiè

R

热乎乎—热呼呼   rèhūhū

热乎—热呼   rèhu

热衷—热中   rèzhōng

人才—人材   réncái

日食—日蚀   rìshí

入座—入坐   rùzuò

S

色彩—色采   sècǎi

杀一儆百—杀一警百   shāyī-jǐngbǎi

鲨鱼—沙鱼   shāyú

山楂—山查   shānzhā

舢板—舢舨   shānbǎn

艄公—梢公   shāogōng

奢靡—奢糜   shēmí

申雪—伸雪   shēnxuě

神采—神彩   shéncǎi

湿漉漉—湿渌渌   shīlūlū

什锦—十锦   shíjǐn

收服—收伏   shōufú

首座—首坐   shǒuzuò

书简—书柬   shūjiǎn

双簧—双   shuānghuáng

思维—思惟   sīwéi

死心塌地—死心踏地   sǐxīn-tādì

T

踏实—塌实   tāshi

甜菜—菾菜   tiáncài

铤而走险—挺而走险   tǐng’érzǒuxiǎn

透彻—透澈   tòuchè

图像—图象   túxiàng

推诿—推委   tuīwěi

W

玩意儿—玩艺儿   wányìr

魍魉—蝄虫两   wǎngliǎng

诿过—委过   wěiguò

乌七八糟—污七八糟   wūqībāzāo

无动于衷—无动于中   wúdòngyúzhōng

毋宁—无宁   wúnìng

毋庸—无庸   wúyōng

五彩缤纷—五采缤纷   wǔcǎi-bīnfēn

五劳七伤—五痨七伤   wǔláo-qīshāng

X

息肉—瘜肉   xīròu

稀罕—希罕   xīhan

稀奇—希奇   xīqí

稀少—希少   xīshǎo

稀世—希世   xīshì

稀有—希有   xīyǒu

翕动—噏动   xīdòng

洗练—洗炼   xǐliàn

贤惠—贤慧   xiánhuì

香醇—香纯   xiāngchún

香菇—香菰   xiānggū

相貌—像貌   xiàngmào

潇洒—萧洒   xiāosǎ

小题大做—小题大作   xiǎotí-dàzuò

卸载—卸傤   xièzài

信口开河—信口开合   xìnkǒu-kāihé

惺忪—惺松   xīngsōng

秀外慧中—秀外惠中   xiùwài-huìzhōng

序文—叙文   xùwén

序言—叙言   xùyán

训诫—训戒   xùnjiè

Y

压服—压伏   yāfú

押韵—压韵   yāyùn

鸦片—雅片   yāpiàn

扬琴—洋琴   yángqín

要么—要末   yàome

夜宵—夜消   yèxiāo

一锤定音—一槌定音   yīchuí-dìngyīn

一股脑儿—一古脑儿   yīgǔnǎor

衣襟—衣衿   yījīn

衣着—衣著   yīzhuó

义无反顾—义无返顾   yìwúfǎngù

淫雨—霪雨   yínyǔ

盈余—赢余   yíngyú

影像—影象   yǐngxiàng

余晖—余辉   yúhuī

渔具—鱼具   yújù

渔网—鱼网   yúwǎng

与会—预会   yùhuì

与闻—预闻   yùwén

驭手—御手   yùshǒu

预备—豫备   yùbèi  

原来—元来   yuánlái

原煤—元煤   yuánméi

原原本本—源源本本、元元本本
  yuányuán-běnběn

缘故—原故   yuángù

缘由—原由   yuányóu

月食—月蚀   yuèshí

月牙—月芽   yuèyá

芸豆—云豆   yúndòu

Z

杂沓—杂   zátà

再接再厉—再接再砺   zàijiē-zàilì

崭新—斩新   zhǎnxīn

辗转—展转   zhǎnzhuǎn

战栗—颤栗   zhànlì   ⑨

账本—帐本   zhàngběn

折中—折衷   zhézhōng

这么—这末   zhème

正经八百—正经八摆
  zhèngjīng-bābǎi

芝麻—脂麻   zhīma

肢解—支解、枝解   zhījiě

直截了当—直捷了当、直接了当
  zhíjié-liǎodàng

指手画脚—指手划脚
  zhǐshǒu-huàjiǎo

周济—赒济   zhōujì

转悠—转游   zhuànyou

装潢—装璜   zhuānghuáng

孜孜—孳孳   zīzī

姿势—姿式   zīshì

仔细—子细   zǐxì

自个儿—自各儿   zìgěr

佐证—左证   zuǒzhèng

【注释】

①“掺”“搀”实行分工:“掺”表混合义,“搀”表搀扶义。

②“沉”本为“沈”的俗体,后来“沉”字成了通用字,与“沈”并存并用,并形成了许多异形词,如“沉没—沈没|沉思—沈思|深沉—深沈”等。现在“沈”只读shěn,用于姓氏。地名沈阳的“沈”是“瀋”的简化字。表示“沉没”及其引申义,现在一般写作“沉”,读chén

③《普通话异读词审音表》审定“徊”统读huái。“低回”一词只读dīhuí,不读dīhuái

④“凋”“雕”古代通用,1955年《第一批异体字整理表》曾将“凋”作为“雕”的异体字予以淘汰。1988年《现代汉语通用字表》确认“凋”为规范字,表示“凋谢”及其引申义。

⑤“订”“定”二字中古时本不同音,演变为同音字后,才在“预先、约定”的义项上通用,形成了一批异形词。不过近几十年二字在此共同义项上又发生了细微的分化:“订”多指事先经过双方商讨的,只是约定,并非确定不变的;“定”侧重在确定,不轻易变动。故有些异形词现已分化为近义词,但本表所列的“订单—定单”等仍为全等异形词,应依据通用性原则予以规范。

⑥此词是指属于一定阶级、阶层、集团或具有某种特征的人,如“地主~|知识~|先进~”。与分母相对的“分子”、由原子构成的“分子”(读fēnzǐ)、凑份子送礼的“份子”(读fènzi),音、义均不同,不可混淆。

⑦“联绵字”、“联绵词”中的“联”不能改写为“连”。

⑧“预”“豫”二字,古代在“预先、约定”的意义上通用,故形成了“预备—豫备|预防—豫防|预感—豫感|预期—豫期”等20多组异形词。现在此义项已完全由“预”承担。但考虑到鲁迅等名家习惯用“豫”,他们的作品影响深远,故列出一组特作说明。

⑨“颤”有两读,读zhàn时,表示人发抖,与“战”相通;读chàn时,主要表物体轻微振动,也可表示人发抖,如“颤动”既可用于物,也可用于人。什么时候读zhàn,什么时候读chàn,很难从意义上把握,统一写作“颤”必然会给读音带来一定困难,故宜根据目前大多数人的习惯读音来规范词形,以利于稳定读音,避免混读。如“颤动、颤抖、颤巍巍、颤音、颤悠、发颤”多读chàn,写作“颤”;“战栗、打冷战、打战、胆战心惊、冷战、寒战”等词习惯多读zhàn,写作“战”。

⑩“账”是“帐”的分化字。古人常把账目记于布帛上悬挂起来以利保存,故称日用的账目为“帐”。后来为了与帷帐分开,另造形声字“账”,表示与钱财有关。“账”“帐”并存并用后,形成了几十组异形词。《简化字总表》、《现代汉语通用字表》中“账”“帐”均收,可见主张分化。二字分工如下:“账”用于货币和货物出入的记载、债务等,如“账本、报账、借账、还账”等;“帐”专表用布、纱、绸子等制成的遮蔽物,如“蚊帐、帐篷、青纱帐(比喻用法)”等。


【附录】

含有非规范字的异形词(44组)
抵触(*牴触)   dǐchù

抵牾(*牴牾)   dǐwǔ

喋血(*啑血)   diéxuè

仿佛(彷*彿、*髣*髴)   fǎngfú

飞扬(飞*飏)   fēiyáng

氛围(*雰围)   fēnwéi

构陷(*搆陷)   gòuxiàn

浩渺(浩*淼)   hàomiǎo

红果儿(红*菓儿)   hóngguǒr

胡同(*衚*衕)   hútòng

糊口(*口)   húkǒu

蒺藜(蒺*蔾)   jílí

家伙(*傢伙)   jiāhuo

家具(*傢具)   jiājù

家什(*傢什)   jiāshi

侥幸(*儌*倖、徼*倖)   jiǎoxìng

局促(*侷促、*跼促)   júcù

撅嘴(*噘嘴)   juēzuǐ

克期(*剋期)   kèqī

空蒙(空*濛)   kōngméng

昆仑(*崑*崙)   kūnlún

劳动(劳*働)   láodòng

绿豆(*菉豆)   lǜdòu

马扎(马*劄)   mǎzhá

蒙眬(*矇眬)   ménglóng

蒙蒙(*濛*濛)   méngméng

弥漫(*瀰漫)   mímàn

弥蒙(*瀰*濛)   míméng

迷蒙(迷*濛)   miming

渺茫(*淼茫)   miǎománg

飘扬(飘*飏)   piāoyáng

憔悴(**)   qiáocuì

轻扬(轻*飏)   qīngyáng

水果(水*菓)   shuǐguǒ

趟地(*蹚地)   tāngdì

趟浑水(*蹚浑水)   tānghúnshuǐ

趟水(*蹚水)   tāngshuǐ

纨绔(纨*袴)   wánkù

丫杈(*桠杈)   yāchà

丫枝(*桠枝)   yāzhī

殷勤(*慇*懃)   yīnqín

札记(*劄记)   zhájì

枝丫(枝*桠)   zhīyā

跖骨(*蹠骨)   zhígǔ